OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH

WZGLĘDEM PODMIOTU DANYCH

(KLAUZULA INFORMACYJNA)


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej zwane RODO, Dz. U. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L. 119/1), Nadleśnictwo Lubichowo informuje, że:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest PGL LP Nadleśnictwo Lubichowo z siedzibą w Lubichowie 83-240; ul. Leśna 12; lubichowo@gdansk.lasy.gov.pltel.: +48 588 53 23; 
fax. +48 58 588 53 22

2.     Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane identyfikacyjne- imię i nazwisko, dane kontaktowe- numer telefonu, adres e-mail, dane do faktury) przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi noclegowej oraz wystawiania księgowych dokumentów transakcji- w tym faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych jednostki (ADO) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez naszych upoważnionych pracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

4.     W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne w celu realizacji umowy: podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi i innym odbiorcom danych, w tym: kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, podmiotom windykacyjnym w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu zalegania z opłatami, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji związanej z realizacją umowy, oraz innym instytucjom upoważnionym z mocy obowiązującego powszechnie prawa;

5.     W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i zobowiązań z niej wynikających oraz okres archiwizacji dokumentacji, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP (JRWA 160- B5- 5 lat) oraz innymi przepisami prawa powszednie obowiązującego, szczególnie Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2018.0.395 z późn. zm.);

7.     W trybie art. 15-21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile inne przepisy prawa powszechnie stosowanego nie stanowią inaczej;

8.     Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez PGL LP Nadleśnictwo Lubichowo, w tym profilowaniu przy realizacji umowy na świadczenie usługi noclegowej

9.     Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e mail: kancelaria@uodo.gov.pl; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10.   Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia
i realizacji umowy. Odmowa bądź przeciw w stosunku do ich przetwarzania skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.